• trang_banner
  • trang_banner

Tải xuống

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt-Hỗ trợ sàn

Hướng dẫn lắp đặt-Gắn thanh ray

Hướng dẫn lắp đặt-Kết cấu khung thép

Đọc trước khi cài đặt

Hướng dẫn xây dựng và bảo trì màn hình LED sàn

Sơ đồ kết nối

Sơ đồ kết nối

Hướng dẫn vận hành phần mềm điều khiển màn hình sàn-V3.0

Hướng dẫn vận hành phần mềm điều khiển màn hình sàn-V3.0

Giao thức giao diện phát triển thứ cấp

Giao thức thông tin cảm biến màn hình sàn